raffaello eroico

Let it be
MMXXII

Calligraphies 
MMXXII

A dip in Arcadia
MMXXI

Poudre de Garonne
MMXX

MMXX

MMXVII-MMXVII​I