raffaello eroico

A dip in Arcadia

MMXXI

MMXX

MMXIX

MMXVIII-MMXVII